Friday, 05 January 2018 15:29

หน่วย พอ.สว.อำเภอภูเพียง

วันที่ 5 มกราคม 2561 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในหมู่บ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 14 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ตรวจรักษาทางทันตกรรม การตรวจเลือดหาสารเคมี การตรวจตาเบื้องต้น 

Read 250 times