Tuesday, 09 January 2018 09:41

สาธารณสุขอำเภอภูเพียงใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

วันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จัดประชุมผู้ที่มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมกับประกาศนโยบาย สาธารณสุขอำเภอภูเพียงใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง

Read 243 times