Thursday, 11 January 2018 12:03

ขอความร่วมมือรายงานผลการคัดกรองวัณโรค

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ขอความร่วมมือทุกสถานบริการรายงานผลการดำเนินงานการคัดกรองวัณโรค (ตามแบบฟอร์ส่งมาพร้อมนี้) โดยส่งรายงานแยกเป็นรายเดือน (ระหว่างตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560) ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับติดตามการดำเนินงาน

Read 284 times