Monday, 29 January 2018 15:45

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2561

คป.สอ.ภูเพียง จัดประชุมวิชาการคัดเลือกผลงานวิชาการระดับอำเภอ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอภูเพียง ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง

Read 330 times