หนังสือราชการ

หนังสือราชการ (6)

แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลในฐานข้อมูล HDC ตามแนวทาง โดยดำการให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2563

แนวทางการเตรียมความพร้อมพื้นที่ก่อสร้าง ป้องกันกรณีป้องกันการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงขอความร่วมมือการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2562