วันที่ 5 มกราคม 2561 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในหมู่บ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 14 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ตรวจรักษาทางทันตกรรม การตรวจเลือดหาสารเคมี การตรวจตาเบื้องต้น 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสอ.ภูเพียง โรงพยาบาลภูเพียง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบูรณาการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บริเวณจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. สาธารณสุขอำเภอภูเพียง ร่วมกับโรงพยาบาลภูเพียง ออกตรวจร้านจำหน่ายอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญ โดยผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดตาม พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปฏิบัติให้ถูกต้อง 

อำเภอภูเพียงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมรับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 154 ราย  ได้รับโลหิตจำนวน  46,200  มิลลิลิตร

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่จำเป็น อบจ.น่าน ร่วมกับโรงพยาบาลภูเพียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สสอ.ภูเพียง และ รพ.สต.ในพื้นที่

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 1.5.2 เมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง และชุมชน ร่วมกันควบคุมโรคไข้เลือดออกหมู่บ้านแหด หมู่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

Page 3 of 4