วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนชุมชน (เวทีระดับตำบล) ตำบลท่าน้าว  ณ ห้องประชุม รพ.สต.ท่าน้าว ตำบลท่าน้าว มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 80 คน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ได้ประชุมให้ความรู้แก่ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 61 หมู่บ้าน เรื่องการเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เน้นให้ อสม.เป็นเครือข่ายร่วมในการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต  เป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง

 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มอสม. ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านป่าหัด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมกับจนท.รพ.สต.ม่วงตึ๊ด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้สุขศึกษา ภายในชุมชน ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก โดยเน้นการใช้การควบคุมทางกายภาพและใช้ชีวภาพหรือใช้ปลาหางนกยูงเป็นหลัก เพื่อลดการใช้สารเคมี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณยุงตัวแก่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรายหลังคาเรือนที่พบปัญหาบ่อยครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สสอ.ภูเพียง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

คป.สอ.ภูเพียง จัดประชุมวิชาการคัดเลือกผลงานวิชาการระดับอำเภอ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอภูเพียง ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง

โรงพยาบาลอำเภอภูเพียงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูเพียง (อสม.) จำนวน ๓๐ คนในวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 14 มกราคม 2561ชมรมจักรยานตำบลท่าน้าว ทำการปั่นเปิดชมรม และชมความงามของวิหารวัดหนองแดง รับพรปีใหม่จากพระครูอาทรนันทกิจ รองเจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดหนองแดง พร้อมรับวัตถุมงคล โดยมีทีมนักปั่นเข้าร่วมจำนวนมาก

Page 2 of 4