ข่าวประชาสัมพันธ์ (20)

 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มอสม. ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านป่าหัด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมกับจนท.รพ.สต.ม่วงตึ๊ด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้สุขศึกษา ภายในชุมชน ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก โดยเน้นการใช้การควบคุมทางกายภาพและใช้ชีวภาพหรือใช้ปลาหางนกยูงเป็นหลัก เพื่อลดการใช้สารเคมี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณยุงตัวแก่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรายหลังคาเรือนที่พบปัญหาบ่อยครั้ง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สสอ.ภูเพียง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
คป.สอ.ภูเพียง จัดประชุมวิชาการคัดเลือกผลงานวิชาการระดับอำเภอ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอภูเพียง ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง
โรงพยาบาลอำเภอภูเพียงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูเพียง (อสม.) จำนวน ๓๐ คนในวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วันที่ 14 มกราคม 2561ชมรมจักรยานตำบลท่าน้าว ทำการปั่นเปิดชมรม และชมความงามของวิหารวัดหนองแดง รับพรปีใหม่จากพระครูอาทรนันทกิจ รองเจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดหนองแดง พร้อมรับวัตถุมงคล โดยมีทีมนักปั่นเข้าร่วมจำนวนมาก
Page 1 of 4